Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van rijvereniging Midgard
Datum: 18 maart 2022
Plaats: van der Valk hotel, Landgoedlaan in Apeldoorn
Aanvang: 20.00u, inloop vanaf 19.30u.
 
Geachte leden,
Er gaat een frisse wind waaien door Midgard! Waren we eind vorig jaar nog somber over de overlevingskansen van onze vereniging, nu hangt de vlag er totaal anders bij.
Op de laatste oproep kwamen negen reacties binnen. Op 25 februari is het bestuur met vijf van deze enthousiaste mensen bijeengekomen en is er een rolverdeling opgesteld, die borg staat voor veel verenigingsactiviteiten. Prettige bijkomstigheid is  dat de bestuurs-kandidaten redelijk verspreid over het Midgard gebied wonen. Vermeldenswaard is nog dat in weerwil van eerdere berichten Jos Grobbee beschikbaar blijft als voorzitter; hij wil graag zijn termijn ( tot maart 2023) uitdienen.
Kort stellen wij de kandidaten aan u voor:
Voor de statutaire functies van secretaris en penningmeester zijn resp. Sophie Bögemann en Ava ’t Hooft bereid gevonden. Sophie woont in Elspeet met vriend en vier IJslanders.en is een bekende in Midgard-kringen. In het dagelijks leven doet zij promotieonderzoek naar de effecten van stress in het brein. Naast de invulling van het secretariaat heeft Sophie warme belangstelling voor jeugdactiviteiten. Ava is van beroep bloemstylist en woont in Soest. Ze heeft twee IJslanders en reed op haar  twaalfde de eerste wedstrijd en dat was ( uiteraard) een Midgard-wedstrijd. Ava heeft een zoontje van 1 jaar. Ze houdt van overzicht, is dol op cijferen en doet de administratie van de bloemenwinkel met veel plezier.
De overige vier kandidaten gaan zich inzetten als algemeen bestuurslid met aandacht voor specifieke onderwerpen.  Rik Mens ( leraar basisonderwijs in Huizen) zal het wedstrijdsecretariaat, samen met Mirjam Plante, oppakken. Daarmee is deze kritieke functie weer bij twee mensen belegd en is de continuïteit verzekerd. Yolanda Voetelink fokt op kleine schaal IJslanders en is o.a. bekend van de vele ritten die zij organiseert in de bossen rond haar woonplaats Putten. Zij stelt zich ten doel om de recreatieve ritten een boost te geven; daarnaast zal zij de sponsoring behartigen. Judith van Ekeren was eerder bestuurslid bij IJRN. Haar IJslandse ruin staat in Hollandsche Rading en ze is werkzaam als IT-auditor bij een accountantskantoor. Als echt verenigingsmens heeft ze warme belangstelling voor het functioneren van de vereniging. Zij gaat zich bezighouden met visie, structuur en bestuursfunctioneren. Tot slot Isabella de Jong: zij was voorheen lid van de ledenraad van het NSIJP en beschikt over veel bestuurlijke ervaring. Met vier IJslanders en partner woont zij in Garderen. Communicatie, PR en bijzondere projecten zullen haar aandacht krijgen.
 De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:
 
1.    Opening en welkom door de voorzitter
2.    Vaststellen van het verslag over het verenigingsjaar 2021(bijlage 1)
3.    Vaststellen van het financieel verslag over 2021 ( bijlage 2)
4.    Vaststellen van de begroting voor 2022 ( bijlage 3)
5.    Benoeming kascommissie voor 2021 en 2022
6.    Benoeming nieuwe bestuursleden. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Annemiek van der Linden, Inge Wigbers en Wim Veldhorst. Voorgesteld wordt om tot secretaris te benoemen Sophie Bögemann en tot penningmeester Ava ’t Hooft. Voorts wordt de vergadering aanbevolen om vier algemeen bestuursleden te benoemen in de personen van: Isabella de Jong, Rik Mens,  Yolanda Voetelink en Judith van Ekeren.
7.    Activiteiten 2022
8.    Rondvraag
9.    Sluiting
Nu zoveel nieuwe bestuurs-kandidaten hun opwachting maken mag support uit de leden niet ontbreken. Als bestuur hopen we daarom veel leden voor deze speciale algemene ledenvergadering te kunnen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van RV Midgard
 
Wim Veldhorst
 
Bijlage 1
 
 Jaarverslag 2021 van rijvereniging Midgard.
In 2021 konden we vanaf juni weer activiteiten in de buitenlucht organiseren. Tot die tijd gingen we gebukt onder de maatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie. Toch zaten we niet stil : met online-lezingen over fokkerij in januari en maart probeerden we de leden te betrekken. De animo voor de lezingen overtrof alle verwachtingen, helaas gold dat niet voor de belangstelling vanuit de Midgard-leden. Die was minimaal.
Gelukkig konden de beide wedstrijden wel het enthousiasme van de leden opwekken, evenals de puzzelrit eind oktober.
Omdat de activiteiten van start gingen, haalden we de contributie-inning weer van het slot ( over 2020 was geen contributie verschuldigd). Een groot aantal leden had daar kennelijk niet op gerekend: 72 leden beëindigden hun lidmaatschap. Midgard eindigde het jaar met 262 leden.
 
Overzicht activiteiten
Op 21 januari ging de eerste fokkerij-lezing als een meet and greet bijeenkomst van start: Ingrid Weijers nam ons mee in de overwegingen in haar fokkerij. Ingrid bleek een vlotte verteller die ook enthousiast op vragen uit de toehoorders reageerde. In maart vervolgden we de trilogie met Henk Peterse, die zijn betoog begon vanuit de fysiologie van het paard en de fokstandaard, die daarmee samenhangt. Jammer genoeg was het geluid van mindere kwaliteit waardoor de lezing niet geheel uit de verf kwam. Arjen Heerema sloot het drieluik af op 25 maart met zijn belevenissen in de fokkerij van stal Nyttland. De belangstelling voor de lezingen was groot, vooral van buiten Midgard. Uit de reacties van deelnemers viel op te maken dat men het initiatief op waarde wist te schatten. Inmiddels heeft het idee een vervolg gekregen in het online NSIJP café van begin 2022.
Op 19 maart was de algemene ledenvergadering ook een online aangelegenheid. Naast de gebruikelijke onderwerpen als vaststellen jaarverslag en financiële cijfers van 2020 kwam een bestuurswissel aan de orde. Marleen Grobbe trad af als penningmeester. Omdat zich geen kandidaten gemeld hadden, nam de secretaris de functie tijdelijk op zich. 
Omdat de lockdown voortduurde ging de geplande datum van de voorjaarswedstrijd ongebruikt voorbij. Pas op 26 juni konden we op de baan van Zilla Oevermans in Lieren los. Het weer werkte mee en de deelnemers waren goed geluimd nu ze weer de baan op konden.
De najaarswedstrijd hing lange tijd aan een dun draadje, maar de mannen van stal Nyttland brachten verlichting: op 4 september vond de wedstrijd plaats op hun fraai gelegen ovaalbaan. 44 deelnemers met 80 starts kruisten de degens. Ook nu prachtig weer en een uitgelaten sfeer vanwege het besef dat we zo lang de wedstrijden moesten ontberen. Op beide wedstrijden konden we een ruim beroep doen op de inzet van vrijwilligers; zonder die inzet waren beide dagen niet zo succesvol geweest!!.
Op 30 oktober organiseerden we een puzzelrit in de dreven rond Epe. Start en eindpunt bij Brasserie Floor: garantie voor goede verzorging van de inwendige mens. 12 combinaties verdeeld over drie groepen puzzelden in ontspannen sfeer tegen elkaar op, waarna werd afgesloten met een lunch.
 
Bestuursactiviteiten
Het bestuur vergaderde vier keer dit jaar. Meeste bestuursaandacht ging uit naar de voorbereidingen van de beide wedstrijden. In het verslagjaar is Mirjam Plante ingewerkt als wedstrijdsecretaris in verband met het naderende vertrek van Annemiek van der Linden. De zorgen over de vervulling van de overige vacerende bestuursfuncties noopte het bestuur tot het uitdoen van een noodkreet voor kandidaten.
 
Mede als gevolg van extra-inzet op ledenadministratie en inning van de contributies sluiten we het jaar af met een batig saldo van ruim 3500 euro.
 
Bijlage 2 
Jaarcijfers 2021
Inkomsten                Bedrag        Uitgaven                           Bedrag
Voorjaarswedstrijd 1738,00         Voorjaarswedstrijd             1212,95
Najaarswedstrijd    2356,05          Najaarswedstrijd                1648,59
Contributies 2019  1055,00
Contributies 2021  4740,00
                                                      Verzekeringspremies          566,28
                                                      Bestuurskosten                   337,05
                                                       Winterlezingen                      271,25
                                                         Kosten website                1317,13
                                                         Bankkosten                         168,39
                                                      Stallingskosten                      271,90
                                                      Prijzen                                     260,00
                                                      Puzzelrit                                  274,00
 
Totaal                   9889,05             Totaal                                     6327,54
Verschil 3561,51
 
Liquide middelen 1-1-'21 8073,60
Liquide middelen 31-12-'21 11635,11
 
Verschil 3561,51
Bijlage 3
Begroting 2022
Inkomsten                Bedrag     Uitgaven                      Bedrag
Voorjaarswedstrijd 1750,00   Voorjaarswedstrijd       1400,00
Najaarswedstrijd    2000,00    Najaarswedstrijd          1900,00
Contributies 2022   4250,00
                                        Verzekeringspremies    210,00
                                         Bestuurskosten           2000,00
                                         Kosten website           1350,00
                                         Bankkosten                   175,00
                                        Stallingskosten              271,90
                                        Prijzen                            400,00
                                        Recreatieve ritten        1000,00
 
                                 Totaal                                    8706,90
Totaal 8000,00
 
 
Verschil -706,90
 
  Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: http://www.rvmidgard.nl/index.php?page=_newsbrief:8:

facebook Midgard Rijvereniging

Midgard Rijvereniging

Algemene ledenvergadering RV Midgard d.d. 18 maart 2022

 
 

Beste ,

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van rijvereniging Midgard

Datum: 18 maart 2022

Plaats: van der Valk hotel, Landgoedlaan in Apeldoorn

Aanvang: 20.00u, inloop vanaf 19.30u.

 

Geachte leden,

Er gaat een frisse wind waaien door Midgard! Waren we eind vorig jaar nog somber over de overlevingskansen van onze vereniging, nu hangt de vlag er totaal anders bij.

Op de laatste oproep kwamen negen reacties binnen. Op 25 februari is het bestuur met vijf van deze enthousiaste mensen bijeengekomen en is er een rolverdeling opgesteld, die borg staat voor veel verenigingsactiviteiten. Prettige bijkomstigheid is  dat de bestuurs-kandidaten redelijk verspreid over het Midgard gebied wonen. Vermeldenswaard is nog dat in weerwil van eerdere berichten Jos Grobbee beschikbaar blijft als voorzitter; hij wil graag zijn termijn ( tot maart 2023) uitdienen.

Kort stellen wij de kandidaten aan u voor:

Voor de statutaire functies van secretaris en penningmeester zijn resp. Sophie Bögemann en Ava ’t Hooft bereid gevonden. Sophie woont in Elspeet met vriend en vier IJslanders.en is een bekende in Midgard-kringen. In het dagelijks leven doet zij promotieonderzoek naar de effecten van stress in het brein. Naast de invulling van het secretariaat heeft Sophie warme belangstelling voor jeugdactiviteiten. Ava is van beroep bloemstylist en woont in Soest. Ze heeft twee IJslanders en reed op haar  twaalfde de eerste wedstrijd en dat was ( uiteraard) een Midgard-wedstrijd. Ava heeft een zoontje van 1 jaar. Ze houdt van overzicht, is dol op cijferen en doet de administratie van de bloemenwinkel met veel plezier.

De overige vier kandidaten gaan zich inzetten als algemeen bestuurslid met aandacht voor specifieke onderwerpen.  Rik Mens ( leraar basisonderwijs in Huizen) zal het wedstrijdsecretariaat, samen met Mirjam Plante, oppakken. Daarmee is deze kritieke functie weer bij twee mensen belegd en is de continuïteit verzekerd. Yolanda Voetelink fokt op kleine schaal IJslanders en is o.a. bekend van de vele ritten die zij organiseert in de bossen rond haar woonplaats Putten. Zij stelt zich ten doel om de recreatieve ritten een boost te geven; daarnaast zal zij de sponsoring behartigen. Judith van Ekeren was eerder bestuurslid bij IJRN. Haar IJslandse ruin staat in Hollandsche Rading en ze is werkzaam als IT-auditor bij een accountantskantoor. Als echt verenigingsmens heeft ze warme belangstelling voor het functioneren van de vereniging. Zij gaat zich bezighouden met visie, structuur en bestuursfunctioneren. Tot slot Isabella de Jong: zij was voorheen lid van de ledenraad van het NSIJP en beschikt over veel bestuurlijke ervaring. Met vier IJslanders en partner woont zij in Garderen. Communicatie, PR en bijzondere projecten zullen haar aandacht krijgen.

 De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:

 

1.    Opening en welkom door de voorzitter

2.    Vaststellen van het verslag over het verenigingsjaar 2021(bijlage 1)

3.    Vaststellen van het financieel verslag over 2021 ( bijlage 2)

4.    Vaststellen van de begroting voor 2022 ( bijlage 3)

5.    Benoeming kascommissie voor 2021 en 2022

6.    Benoeming nieuwe bestuursleden. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Annemiek van der Linden, Inge Wigbers en Wim Veldhorst. Voorgesteld wordt om tot secretaris te benoemen Sophie Bögemann en tot penningmeester Ava ’t Hooft. Voorts wordt de vergadering aanbevolen om vier algemeen bestuursleden te benoemen in de personen van: Isabella de Jong, Rik Mens,  Yolanda Voetelink en Judith van Ekeren.

7.    Activiteiten 2022

8.    Rondvraag

9.    Sluiting

Nu zoveel nieuwe bestuurs-kandidaten hun opwachting maken mag support uit de leden niet ontbreken. Als bestuur hopen we daarom veel leden voor deze speciale algemene ledenvergadering te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van RV Midgard

 

Wim Veldhorst

 

Bijlage 1

 

 Jaarverslag 2021 van rijvereniging Midgard.

In 2021 konden we vanaf juni weer activiteiten in de buitenlucht organiseren. Tot die tijd gingen we gebukt onder de maatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie. Toch zaten we niet stil : met online-lezingen over fokkerij in januari en maart probeerden we de leden te betrekken. De animo voor de lezingen overtrof alle verwachtingen, helaas gold dat niet voor de belangstelling vanuit de Midgard-leden. Die was minimaal.

Gelukkig konden de beide wedstrijden wel het enthousiasme van de leden opwekken, evenals de puzzelrit eind oktober.

Omdat de activiteiten van start gingen, haalden we de contributie-inning weer van het slot ( over 2020 was geen contributie verschuldigd). Een groot aantal leden had daar kennelijk niet op gerekend: 72 leden beëindigden hun lidmaatschap. Midgard eindigde het jaar met 262 leden.

 

Overzicht activiteiten

Op 21 januari ging de eerste fokkerij-lezing als een meet and greet bijeenkomst van start: Ingrid Weijers nam ons mee in de overwegingen in haar fokkerij. Ingrid bleek een vlotte verteller die ook enthousiast op vragen uit de toehoorders reageerde. In maart vervolgden we de trilogie met Henk Peterse, die zijn betoog begon vanuit de fysiologie van het paard en de fokstandaard, die daarmee samenhangt. Jammer genoeg was het geluid van mindere kwaliteit waardoor de lezing niet geheel uit de verf kwam. Arjen Heerema sloot het drieluik af op 25 maart met zijn belevenissen in de fokkerij van stal Nyttland. De belangstelling voor de lezingen was groot, vooral van buiten Midgard. Uit de reacties van deelnemers viel op te maken dat men het initiatief op waarde wist te schatten. Inmiddels heeft het idee een vervolg gekregen in het online NSIJP café van begin 2022.

Op 19 maart was de algemene ledenvergadering ook een online aangelegenheid. Naast de gebruikelijke onderwerpen als vaststellen jaarverslag en financiële cijfers van 2020 kwam een bestuurswissel aan de orde. Marleen Grobbe trad af als penningmeester. Omdat zich geen kandidaten gemeld hadden, nam de secretaris de functie tijdelijk op zich. 

Omdat de lockdown voortduurde ging de geplande datum van de voorjaarswedstrijd ongebruikt voorbij. Pas op 26 juni konden we op de baan van Zilla Oevermans in Lieren los. Het weer werkte mee en de deelnemers waren goed geluimd nu ze weer de baan op konden.

De najaarswedstrijd hing lange tijd aan een dun draadje, maar de mannen van stal Nyttland brachten verlichting: op 4 september vond de wedstrijd plaats op hun fraai gelegen ovaalbaan. 44 deelnemers met 80 starts kruisten de degens. Ook nu prachtig weer en een uitgelaten sfeer vanwege het besef dat we zo lang de wedstrijden moesten ontberen. Op beide wedstrijden konden we een ruim beroep doen op de inzet van vrijwilligers; zonder die inzet waren beide dagen niet zo succesvol geweest!!.

Op 30 oktober organiseerden we een puzzelrit in de dreven rond Epe. Start en eindpunt bij Brasserie Floor: garantie voor goede verzorging van de inwendige mens. 12 combinaties verdeeld over drie groepen puzzelden in ontspannen sfeer tegen elkaar op, waarna werd afgesloten met een lunch.

 

Bestuursactiviteiten

Het bestuur vergaderde vier keer dit jaar. Meeste bestuursaandacht ging uit naar de voorbereidingen van de beide wedstrijden. In het verslagjaar is Mirjam Plante ingewerkt als wedstrijdsecretaris in verband met het naderende vertrek van Annemiek van der Linden. De zorgen over de vervulling van de overige vacerende bestuursfuncties noopte het bestuur tot het uitdoen van een noodkreet voor kandidaten.

 

Mede als gevolg van extra-inzet op ledenadministratie en inning van de contributies sluiten we het jaar af met een batig saldo van ruim 3500 euro.

 

Bijlage 2 

Jaarcijfers 2021

Inkomsten                Bedrag        Uitgaven                           Bedrag

Voorjaarswedstrijd 1738,00         Voorjaarswedstrijd             1212,95

Najaarswedstrijd    2356,05          Najaarswedstrijd                1648,59

Contributies 2019  1055,00

Contributies 2021  4740,00

                                                      Verzekeringspremies          566,28

                                                      Bestuurskosten                   337,05

                                                       Winterlezingen                      271,25

                                                         Kosten website                1317,13

                                                         Bankkosten                         168,39

                                                      Stallingskosten                      271,90

                                                      Prijzen                                     260,00

                                                      Puzzelrit                                  274,00

 

Totaal                   9889,05             Totaal                                     6327,54

Verschil 3561,51

 

Liquide middelen 1-1-'21 8073,60

Liquide middelen 31-12-'21 11635,11

 

Verschil 3561,51

Bijlage 3

Begroting 2022

Inkomsten                Bedrag     Uitgaven                      Bedrag

Voorjaarswedstrijd 1750,00   Voorjaarswedstrijd       1400,00

Najaarswedstrijd    2000,00    Najaarswedstrijd          1900,00

Contributies 2022   4250,00

                                        Verzekeringspremies    210,00

                                         Bestuurskosten           2000,00

                                         Kosten website           1350,00

                                         Bankkosten                   175,00

                                        Stallingskosten              271,90

                                        Prijzen                            400,00

                                        Recreatieve ritten        1000,00

 

                                 Totaal                                    8706,90

Totaal 8000,00

 

 

Verschil -706,90

 

 

 

Activiteitenverslagen

 

Overlijden Marianne Koitek

Zaterdag 29 Augustus

Het bestuur bereikte het droevige bericht dat ons lid Marianne Koitek is overleden. We herinneren ons Marianne als een enthousiaste amazone met een ruim hart voor mensen en dieren. We wensen haar partner Jeroen en familie veel sterkte toe.

 
   
   
 

© Copyright 2024 Midgard Rijvereniging | Powered by AllUnited

AllUnited logo